Untitled Document

Southern Degenerates Points through Week: 15
Week Winner(s) Points
1 Amazin Asian (8Wins +1 Lock) 500
2 Amazin Asian (9Wins +1 Lock) 500
3 Hemlock Philosopher (8Wins +0 Lock) 500
4 Hemlock Philosopher (10Wins +1 Lock)250
4 Holy Stromboli (10Wins +1 Lock)250
5 Wild Turkeys (10Wins +1 Lock) 500
6 Blazin Maize (10Wins +1 Lock) 500
7 H Bomb (7Wins +1 Lock) 500
8 Wild Turkeys (7Wins +0 Lock) 500
9 Blazin Maize (7Wins +1 Lock) 500
10 Amazin Asian (6Wins +1 Lock) 500
11 Conspiracy Victim (9Wins +0 Lock)250
11 Da Fuse (9Wins +0 Lock)250
12 Bicycle Engine (6Wins +1 Lock)250
12 H Bomb (6Wins +1 Lock)250
13 Wild Turkeys (8Wins +0 Lock) 500
14 Bicycle Engine (9Wins +1 Lock) 500

Ill Chemistry Points through Week: 15
Week Winner(s) Points
1 Jen (9Wins +1 Lock)250
1 Kevin (9Wins +1 Lock)250
2 Todd (11Wins +1 Lock) 500
3 Kevin (8Wins +0 Lock) 500
4 Jeff (9Wins +1 Lock) 500
5 Three O (10Wins +1 Lock) 500
6 Todd (11Wins +1 Lock) 500
7 Jeff (7Wins +0 Lock)250
7 Zack (7Wins +0 Lock)250
8 Nord (11Wins +0 Lock) 500
9 Jen (6Wins +1 Lock)250
9 JesseIC (6Wins +1 Lock)250
10 Jeff (7Wins +1 Lock) 500
11 Todd (7Wins +1 Lock) 500
12 Kevin (8Wins +0 Lock) 500
13 Jeff (7Wins +0 Lock) 500
14 Jeff (9Wins +1 Lock) 500